Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hà - Vĩnh Linh

Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:9, Thứ Bảy, 30-4-2022

 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại


 

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

Điện thoại:

 

Đảng ủy

Bí thư Đảng uỷ

 

 

 

Đảng ủy

Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy

 

 

 

Đảng ủy

Phó Bí thư

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điện thoại:

 

HĐND

Chủ tịch HĐND

 

 

 

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại:

 

UBND

Chủ tịch

 

 

 

UBND

Phó Chủ tịch

 

 

 

UBND

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 

 

 

UBND

UVUB – Trưởng Công an

 

 

 

UBND

Văn phòng HĐND-UBND

 

 

 

UBND

Văn phòng TK – Văn thư

 

 

 

UBND

Văn phòng TK - Văn phòng Đảng ủy

 

 

 

UBND

Tư pháp

 

 

 

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

 

 

 

UBND

Địa chính

 

 

 

UBND

Chính sách – xã hội

 

 

 

UBND

Địa chính – Xây dựng

 

 

 

UBND

Văn hóa - Thông tin

 

 

 

UBND

Kế toán - Ngân sách

 

 

 

UBND

Phó trưởng Công an

 

 

 

UBND

Phó trưởng Công an

 

 

 

UBND

Thú y

 

 

 

UBND

Địa chính - GTTL

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại:

 

 

UBMTTQ

Chủ tịch

 

 

 

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

 

 

 

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

 

 

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
 

 

 

 

 

 

 

Cựu chiến binh

Chủ tịch

 

 

 

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

 

 

 

Nông dân

Chủ tịch

 

 

 

Nông dân

Phó Chủ tịch

 

 

 

Đoàn thanh niên

Bí thư

 

 

 

Đoàn thanh niên

Phó Bí thư

 

 

 

Phụ nữ

Chủ tịch

 

 

 

Phụ nữ

Phó Chủ tịch

 

 

 

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

 

 

 

Hội chử thập đỏ

Chủ tịch

 

 

 

Hội người mù

Chủ tịch

 

 

CÁC TIN KHÁC
 

 
 

 
 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH